Policy och Certifikat

En kvalitetsstämpel för din skogsverksamhet

Att certifiera sin skogsverksamhet innebär att du ålägger dig att följa vissa kvalitetskrav och standarder som skogsägare. Det finns olika typer av certifieringar men för att betydelsen av certifieringen ska vara hög är en bra tumregel att aktören som utfärdar den inte är säljare eller kund. Objektiviteten höjer trovärdigheten och betydelsen av certifieringen.

Certifiering

Certifiering är viktigt ur flera aspekter. Det är lätt att tänka att certifiering enbart handlar om miljö och krav på att avsätta skogsmark för naturvårdsändamål. Men faktum är att certifiering genomförs med utgångspunkt i tre olika grundläggande aspekter på uthålligt brukande:
  • Miljö/ekologiskt – en förutsättning för hållbart skogsbruk är att hänsyn tas till växter, djur, mark- och vattenstatus.
  • Socialt – ett hållbart skogsbruk värnar om de människor som arbetar och lever i skogen och dess närhet.
  • Ekonomiskt – en förutsättning för hållbart skogsbruk är att skogsägaren ges möjlighet att bedriva en lönsam verksamhet, till gagn för såväl skogsägaren och skogsindustrin som samhället i stort. 
Höglands verksamhet är certifierad och vi ställer också krav på att alla våra  entreprenörer skall vara certifierade.
Se våra policys, certifikat och Hållbarhetsredovisning

Prosilva skogscertifiering 

Som skogsägare eller skogsentreprenör kan du certifiera dig genom Skogscertifiering Prosilva AB.
De erbjuder gruppcertifiering av skogsägare och skogsentreprenörer i enlighet med de två standarder som finns i svenskt skogsbruk. Genom att de både certifierar skogsägare och skogsentreprenörer ger det dom ett helhetsgrepp och goda kunskaper sett till svenskt skogsbruk.